Tetthetskontroll

Termografi

Termografering eller termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt

Varmestrålingen varierer og gir et bilde som kan avdekke mangler eller feil ved isolasjon, feil ved dampsperre eller vindsperre. Man kan avdekke svakheter i konstruksjonen og i overflater samt i forskjellig bygningsdeler og termografering kan utføres på alle bygg, både gamle og nye. Dette uten at man behøver å gjøre fysiske inngrep i bygget.

Termografering gjøres fortrinnsvis med et over eller undertrykk i boligen/bygget. I forbindelse med trykktesting av boliger vil vi ved hjelp av termografering kunne vise hvor de enkelte luftlekkasjene er og har dermed et bedre grunnlag til å foreta utbedringer.

I forbindelse med større renoveringsarbeider vil det stort sett alltid være en fordel å starte med å trykkteste og termografere boligen, for å kartlegge feil og mangler.

Planleggingen av renoveringsprosessen blir lettere, og problemer man ikke tenker på fordi de ikke synes med det blotte øyet, kan avdekkes.


Fordeler med termografering

  • Det identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge/skade boligen.
  • Det avdekker behov for enkelttiltak som tetting av luftlekkasjer, bedre isolering rundt vinduer, dører og ventiler.
  • Det gir et godt grunnlag til å innhente faglige råd om utbedring av din bolig.
  • Det avdekker fuktskader og brudd på rør.
  • Termografering avdekker også overoppheting i elektriske anlegg.


Termografering i seg selv gir imidlertid ikke direkte besparelser. Besparelsene kommer som en effekt av de

Det stilles krav til tetthet i byggforskriftene.

Isolering og vindtettingen skal være utført på en slik måte at ukontrollert luftgjennomstrømning ikke forekommer. Fukt skal ikke trenge inn og redusere bygningsdelenes varmeisolerende evne eller forringe bygningens levetid. Inneklima skal ikke påvirkes negativt og det skal ikke oppstå sjenerende trekk. Luft i bevegelse vil hemme isolasjonsverdien av gulv, vegger og tak da det er stillestående luft som isolerer best.

Byggeforskriftene er styrende i forhold til tetthet av boliger og tidligere har tallet på dette vært 4 luftskiftninger pr.time ved 50 Pascal trykkforskjell (Før TEK 07/10), for småhus. 

Tabellen viser utviklingen for alle bygg:


Krav i passivhus Lavenergihus TEK10\TEK07 TEK97
0,6 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell). 1,0 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell). 2,5 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell) for småhus 4.0 luftvekslinger per time. (50 Pa trykkforskjell) for småhus
1,5 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell) for øvrige bygg 3.0 luftvekslinger per time. (50 Pa trykkforskjell) for andre bygg med inntil to etasjer
1,5 luftvekslinger per time. (50 Pa trykkforskjell) for andre bygg over to etasjer


Oppsummert betyr det at alle byggverk som er bygge anmeldt etter 1.August 2010 må kontrolleres og tetthet må dokumenteres. Det betyr ikke at byggverk som er bygd før dette ikke bør kontrolleres. For eksempel i forbindelse med overtakelse kan dette være en fin måte å kontrollere bygget på slik at en får en tilstandsrapport på tettheten, eller at en vil sjekke byggverket for tetthet før en eventuelt setter inn etter isolasjontiltak. I veiledningen til TEK 2007 står det følgende: «Kravet knyttet til bygningens energieffektivitet oppfylles dersom det kan dokumenters at samtlige energitiltak listet i § 8-21 a er gjennomført». Det er ytterligere strammet inn i senere tid og grav om Tredjepartskontroll er gjeldende fra 01.01.2013. Dette gjelder all «kontrollvirksomhet» av bygget og byggeprosjektet.

Tetthetsmålinger underveis i byggeperioden kan avdekke svakheter på et tidlig tidspunkt og en kan dermed unngå kostbart etterarbeide. For byggmestere og entreprenører tilbyr vi en service-avtale som omfatter tetthetsmåling og termografianalyse, en eller flere ganger i byggeperioden.

Vi utfører tetthetskontroll med Minneapolis BlowerDoor, den er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC styring er Minneapolis BlowerDoor det komplette system for tetthetskontroll. BlowerDoor måler tettheten på en bygning og kalkulerer lekkasje tall iht. Norsk Standard NS-EN 13829.

Kunden får en fullstendig rapport med alle målinger som blir gjort, dette er en attest som kan brukes ved eventuelle salg eller som dokumentasjon på byggets tetthet. Trykktesting kan også brukes for utbygger som en attest til byggherre\kjøperen iht TEK.

Viser det seg at tetthetskontrollen avdekker for store lekasjetall er Termografi en metode for å avdekke hvor lekasjen kommer fra, slik at en ikke famler i blinde når en skal utbedre feil. Termografi kan også brukes på byggverk for å finne ut hvor en eventuelt skal sette inn etterisoleringstiltak.

Vi utfører tetthetskontroll av ditt bygg eller din bolig. Ta kontakt for råd og veiledning innenfor denne type kontroll.